ކުޅުދުއްފުށީ 27 މުއައްސަސާއަކުން ރަށްފެހި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ފެހިކުރުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެފައިވާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާ ‘ރަށްފެހި’ ޕްރޮގްރާމް، 10 ނޮވެމްބަރ 2019ގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ވަނީ އިފްތިތާޙްކޮށްފައެވެ.

Read more

ބޭނުންނުކޮށް މަގުތަކަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ އުޅަނދުތައް

ކުޅުދުއްފުށީގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދާއި މަގުތަކުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އުޅަނދުތައް އެކި ތަންތާގައި އެބަހުއްޓެވެ. ބައެއް އެއްޗެއްސަކީ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި ދަބަރަށްވެ

Read more

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން ހިންގަވަމުންގެންދާ މަޝްރޫޢުތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

Read more

ތިމާގެ ޢާއިލާ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކެއިން ބުއިމާއި ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ – ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހުގައި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތިއްބެވުމަކީ އެދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި ތިމާގެ ޢާއިލާ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކެއިން ބުއިމާއި ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަތަކަށް

Read more

ކުޅުދުއްފުށި ކައުންންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށްފެހި ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި

މުޅި ރާއްޖޭގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައި ފެހިކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވައުދެވެ.

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓްވީޓް އެކައުންޓް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

ތިލަދުންމަތީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓްވީޓް އެކައުންޓް ހައްދަވައި މިއަދު ވަނީ ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފައްޓަވާފައެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރައްވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކާއި ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް

Read more

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިސްމަޤާމަކަށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އާދަމް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްމަޤާމެއް ކަމުގައިވާ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ހަދިޔާ، ޢަބްދުﷲ އާދަމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިމަޤާމަށް އިޢުލާންކުރެވިފައިވަނީ 21 ޖުލައި 2019 ގައެވެ. މިއީ މިމަޤާމަށް

Read more

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި 6 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި ފައުންޑޭޝަނާއި ފުރަތަމަ ޝީޓްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައްވައިފި.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި 6 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި ފައުންޑޭޝަނާއި ފުރަތަމަ ޝީޓް ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ

Read more

ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް 2 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފި

ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް 2 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ރޭ ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ރޭ ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ސަރަފުވެރި މެހެމާނަކީ

Read more