ޤާރީކޯސް ލެވެލް 1 އަދި 2 ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްފި

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒާއި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހިންގި ޤާރީކޯސް ލެވެލް 1 އަދި 2 ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ޚަވާލުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ

Read more

ދުނިޔޭގެ ކުޅި، ފާ، އަދި ޗަސްބިން ފަދަ ތަންތަން ހިމާޔާތްކުރުމުގެ ދިރާސާއެއްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ޓީމް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރުން

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ޓީމެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ 12 އޭޕްރިލް 2019 ގައެވެ. މި ޓީމުގައި އެންވަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް

Read more