ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކުރައްވައިފި

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަންއެވެ .

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން އެކިއެކި މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިކުުރުވައިގެން ވެލިގަނޑު ރީތިކުރުމުގެ ޕްރޮފްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން ކުޅުދުއްފުށީގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ވެލިގަނޑު އެއްކޮށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 08 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައެވެ.

Read more

ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ގެވަޅު ނުދީ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކައުންސިލްއަށް ހުށަހަޅައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ގެވަޅަށް ބޭނުންވެ އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމުގެ ޝަކުވާއިގެން ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 18 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައެވެ.

Read more