ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ފޯނުނަންބަރ


ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

6528864
1401


ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް

9791382


އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ނޮދާރން އޭރިޔާ

6528118


ސިވިލް ފަޔަރ

9550249


ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

6521100


ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން (ހދ.ކުޅުދުއްފުށި)

3330482


ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

6528832


ހައިކޯޓް ކުޅުދުއްފުށީ ގޮފި


ޕީޖީ އޮފީސް (ކުޅުދުއްފުށި)


ޖެންޑަރ އެންޑް ޕެމިލީ


ހދ. އޭ.އީ.ސީ

6528817


ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް

6528815


އަފީފުއްދީން ސްކޫލް

6528041


އަމީރު އަމީން ސްކޫލް


ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް


ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކުޅުދުއްފުށީ ބްރާންޗް

6528813


ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯސްޓް

6528865


ދިރާގު ކުޅުދުއްފުށި

6520003