ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

މެމްބަރުން

ލުވައިޒާ އިބްރާހީމް (ޗެއަރޕާސަން)

ޕްލޭނިން އޮފިސަރ

6527170

މުޙައްމަދު ރައްޒާން

ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

6527184

ޙަސަން މޫސާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6527103

 

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ޙަސަން ހުސައިން

ސ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6527104

 

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

މެމްބަރުން

އަބްދުﷲ އާދަމް

ޑިރެކްޓަރ

6527190

އިސްމާއިލް އިބްރާހީމް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

6527174

މުޙައްމަދު ރައްޒާން

ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

6527184