ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

މެމްބަރުން

ލުވައިޒާ އިބްރާހީމް (ޗެއަރޕާސަން)

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527170

މުޙައްމަދު ރައްޒާން

ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

6527184

ޝަހީދާ ޖައުފަރު

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527103

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ޙަސަން ހުސައިން

ސ. ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527104

 

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

މެމްބަރުން

އަބްދުﷲ އާދަމް

ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

6527190

އިސްމާއިލް އިބްރާހީމް

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

6527174

މުޙައްމަދު ރައްޒާން

ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

6527184