ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ސުންގަޑި: 17 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 14:00 ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް އެސް 1)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު:ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން (އެމް އެސް 1) ސުންގަޑި: 12 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 14:00 ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް

Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސަރވެޔަރ (ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2)

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު:ސަރވެޔަރ (ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2) ސުންގަޑި: 08 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 14:00 ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް

Read more

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު:ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސުންގަޑި: 08 އޮގަސްޓް 2021 ގެ 14:00 ގެޒެޓްއިން ފުރިހަމަ އިއުލާނު ބައްލަވާލައްވާ ސަމާލުކަމަށް: ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

Read more