ލޭ ހަދިޔާ ކުރާމީހުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުން

އެކިއެކި ބަލިތަކާއި ގުޅިގެން ލޭ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ލޭ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މިކައުންސިލުން “ލޭ ހަދިޔާ ކުރާމީހުންގެ ދަފުތަރު” އެކުލަވާލުމަށް

Read more