މިޝަން އަދި ވިޝަން


ކައުންސިލްގެ ވިޝަން

ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ޒިންމާދާރު މުއައްޒަފުން ހިމެނޭ، ރައްޔަތުންގެ ކުރިއެރުމާއި، ލާބަޔަށް މަސައްކަތްކުރާ ޤާބިލް ކައުންސިލަކަށްވުން

 


ކައުންސިލްގެ މިޝަން

ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި، އިސްލާމީ ވެއްޓެއްގައި ދިރިއުޅޭ އިޖުތިމާޢީފޭރާން ހެޔޮ، ރަށަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ، ހުރިހާ ގިންތިއަކަށް އަމާންދުޅަހެޔޮ ރައްޔަތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން