ވަނި އިމާރާތުގެ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު މިއަދަށް ހަމަވެއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިމާރާތެއްކަމަށްވާ ” ވަނި” ޢިމާރާތް ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު 28 މާރޗް 2019 އަށް ހަމަވިއިރު ޖުމުލަ 23 ފަރާތަކުން ވަނީ ބީލަމުގައި

Read more

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކުރައްވައިފި

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަންއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި މިއަދު

Read more

މިނިސްޓްރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. މާރުކޭޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲއެވެ. މާރުކޭޓް ސަރަޙައްދުގައި ރޭ ކުރިޔަށް ދިޔަ

Read more

” އުސްގެ ” އިމާރާތް ފަރުމާކޮށް ބީ.އޯ.ކިޔު ތައްޔާރުކުރުން ވޭވްލެންތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރައްވައިފި

” އުސްގެ ” އިމާރާތް ފަރުމާކޮށް ބީ.އޯ.ކިޔު ތައްޔާރުކުރުން ވޭވްލެންތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މިސޮއިކުރުމުގެ

Read more

ފެންބޮޑުވުމުގެ ޙާދިސާތަކަށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓް ކުޅުދުއްފުށީ ގޮފިން ފެންޕަންފެއް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ހަވާލުކުރައްވައިފި

ފެންބޮޑުވުމުގެ ޙާދިސާތަކަށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓް ކުޅުދުއްފުށީ ގޮފިން ފެންޕަންފެއް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. 13 މާރޗް 2019 ގައި ފެންޕަންޕް

Read more

ވަނި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްޓަކައި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިމާރާތެއްކަމަށްވާ ” ވަނި” ޢިމާރާތް 10 (ދިހައެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ މި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ކައުންސިލްއިން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ރޭ ހދ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި ކުރިޔަށް ދިޔައެވެ.

Read more