ޚަބަރު

ޚަބަރު

ކޮވިޑް 19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ކުޅުުދުއްފުށީގައި މިވަގުތު ހޯމް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

  ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހޯމް ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ގެތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. [ninja_tables id=”6469″]

Read More
ޚަބަރު

މާފަލު ހިޔާގެ 2 ރޯހައުސެއްގެ ގުރުއަތުލުން

  އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކެޓަގަރީއިން ގުރުައަތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް  ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންގެ ކެޓަގަރީއިން ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް 2 ރޯހައުސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޗާޓު

Read More
ޚަބަރު

“ޚިދުމަތް” އިމާރާތް މަރާމާތްކުރުމަށްޓަކައި ކަލެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޚިދުމަތް އިމާރާތް  މަރާމާތްކުރުމަށްޓަކައި ކަލެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް އިއްޔެ އޮތް ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކަލެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  ޕްރައިވެޓް

Read More
ޚަބަރު

ލޯކަލް ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރު ހިޔާއެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލް ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރު ހިޔާއެއް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޭވްލެންތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ވޭވްލެންތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި މަސައްކަތް ޚަވާލުކުރުމަށް މިއަދު

Read More
ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރުގައި ބަހައްޓާ ސައިން ބޯޑުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރުގައި ބަހައްޓާ ސައިން ބޯޑާއި ބޯޑު ހަރުކުރާ ސްޓޭންޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް “ބަންނަ ވަޑާން” އާއި މިއަދު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ބަންނަ

Read More
ޚަބަރު

ހިނަވާގެ ކުރެހުމާއި ބިޑް ޑޮކިޔުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިނަވާގެ އިމާރާތުގެ ކުރެހުމާއި ބިޑް ޑޮކިޔުމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގްރީން ޑިޒައިންއާ މިއަދު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ގްރީން

Read More