ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: ހަސަނާތު މިސްކިތު ގޯތި ތެރޭގައި ގައު އެތުރުން

މިސްކިތްތަކުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހަސަނާތު މިސްކިތުގައި ގައު އެތުރުން ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ސަހާމާ ކޮންސްޓަރަކްޝަންއާއެވެ. ޖުމުލަ 08 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށް ނިންމާލުމަށް އެފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ

Read more

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ވަޒީރުން، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ދެކުނު

Read more