ޚަބަރު

ޚަބަރު

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: ހަސަނާތު މިސްކިތު ގޯތި ތެރޭގައި ގައު އެތުރުން

މިސްކިތްތަކުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހަސަނާތު މިސްކިތުގައި ގައު އެތުރުން ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ސަހާމާ ކޮންސްޓަރަކްޝަންއާއެވެ. ޖުމުލަ 08 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށް ނިންމާލުމަށް އެފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ

Read More