ޚަބަރު

ޚަބަރު

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: ހަސަނާތު މިސްކިތު ގޯތި ތެރޭގައި ގައު އެތުރުން

މިސްކިތްތަކުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހަސަނާތު މިސްކިތުގައި ގައު އެތުރުން ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ސަހާމާ ކޮންސްޓަރަކްޝަންއާއެވެ. ޖުމުލަ 08 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮށް ނިންމާލުމަށް އެފަރާތާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ

Read More
ޚަބަރު

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ވަޒީރުން، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ދެކުނު

Read More
ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ސިޓީއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވައިފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި ޝަރުޠުތައް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަމަވެފައިވާތީ، 2020 ޖަނަވަރީ 01

Read More