ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަދި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ވަޒީރުން، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ދެކުނު

Read more

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ސިޓީއެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވައިފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިނުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކާއި ޝަރުޠުތައް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަމަވެފައިވާތީ، 2020 ޖަނަވަރީ 01

Read more

2020 ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށްޓަކައި މިއަދު މިބޭއްވުނު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު އެންމެހައި ސްޓާފުންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗަކަށްވާނެ – ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެދިލެއްވުމަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސީނިޔަރ ދެބޭފުޅުން ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް އަދި ކައުންސިލް ބަލަހައްޓަމުންގެންދަވާ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް އަދި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޓްރެއިނިންގ

Read more

އުތުރު ބަނދަރު ފަޅުތެރެ އާއި މަސްމާރުކޭޓް އަދި އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި

އުތުރު ބަނދަރު ފަޅުތެރެ އާއި މަސްމާރުކޭޓް އަދި އޮޑިއެހެލާ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 3 އޭ.އެމް.ވޯކާރސް އާއެވެ.

Read more

މިއަދަކީ ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް

މިއަހަރުގެ ދިވެހީންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން

Read more

އެހެން އަހަރުތަކާ ތަފާތުކޮށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ރަށު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

ރަށު ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ ޤްރުއާން މުބާރާތް، 20، 21 އަދި 22 ފެބްރުއަރީ 2020 މިތިންދުވަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށާއި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 16 ޖަނަވަރީ

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ 27 މުއައްސަސާއަކުން ރަށްފެހި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ފެހިކުރުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވެފައިވާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާ ‘ރަށްފެހި’ ޕްރޮގްރާމް، 10 ނޮވެމްބަރ 2019ގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ވަނީ އިފްތިތާޙްކޮށްފައެވެ.

Read more

ބޭނުންނުކޮށް މަގުތަކަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ އުޅަނދުތައް

ކުޅުދުއްފުށީގެ އެކިއެކި ސަރަޙައްދާއި މަގުތަކުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އުޅަނދުތައް އެކި ތަންތާގައި އެބަހުއްޓެވެ. ބައެއް އެއްޗެއްސަކީ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެތި ދަބަރަށްވެ

Read more

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން ހިންގަވަމުންގެންދާ މަޝްރޫޢުތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

Read more