ތިމާގެ ޢާއިލާ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކެއިން ބުއިމާއި ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ – ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހުގައި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ރަށުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތިއްބެވުމަކީ އެދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި ތިމާގެ ޢާއިލާ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކެއިން ބުއިމާއި ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަތަކަށް

Read more

ކުޅުދުއްފުށި ކައުންންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށްފެހި ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފަށައިފި

މުޅި ރާއްޖޭގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައި ފެހިކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވައުދެވެ.

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓްވީޓް އެކައުންޓް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން

ތިލަދުންމަތީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓްވީޓް އެކައުންޓް ހައްދަވައި މިއަދު ވަނީ ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފައްޓަވާފައެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރައްވާ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކާއި ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް

Read more

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިސްމަޤާމަކަށް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އާދަމް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްމަޤާމެއް ކަމުގައިވާ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ހަދިޔާ، ޢަބްދުﷲ އާދަމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިމަޤާމަށް އިޢުލާންކުރެވިފައިވަނީ 21 ޖުލައި 2019 ގައެވެ. މިއީ މިމަޤާމަށް

Read more

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި 6 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި ފައުންޑޭޝަނާއި ފުރަތަމަ ޝީޓްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައްވައިފި.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި 6 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި ފައުންޑޭޝަނާއި ފުރަތަމަ ޝީޓް ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ

Read more

ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް 2 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފި

ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް 2 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ރޭ ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ރޭ ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ސަރަފުވެރި މެހެމާނަކީ

Read more

މިއީދުގައިވެސް ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަމުހިނގުމުގެ ކުރިވަރު ފޯރިޔާއެކު ބާއްވަނީ

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އީދު ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ކުޅިވަރެއް ކަމުގައިވާ ދަމުހިނގުން މިއަހަރުވެސް ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިއީދުގައި މިކުޅިވަރު ކުރިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ

Read more

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުހެއިރު ދެއްވި ހާއްސަ ޕްރެސް

ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓްގެ ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް ފެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ނިންމަވާލައްވައި ނޫސްވެރިންނާއި އިންވައިޓްކުރެވިގެން ދުރުވި ފަރާތަކަށް ނިއުސް ކޮންފަރެންސްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

Read more