ފޮޓޯ

ފޮޓޯ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޮނަރަބްލް ފައިޞަލް ނަސީމް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އޮނަރަބްލް ފައިޞަލް ނަސީމް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ 02 ޖުލައި 2019 ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އެޑިޔުކޭޟަން މިނިސްޓަރު ޑރ . އައިޝަތު

Read More