އައު ބަނދަރުގައި ސަރަހައްދު ވަކިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޯޑުތައް ހެދުމާއި ލޭންޑް ސްކޭޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި މުނިސިޕަލް ސައިން ބޯޑުތައް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 1)

Read more