ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާން

ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ރައްކޮޅު އިމާރާތަށް ގޭޓް ފޯރުކޮށްދީ ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

(13-02-2024) ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 2 (13/02/2024) ސުވާލާއި ޖަވާބު (20-02-2024)

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އާންމުކޮށް ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 2(04/02/2024)

Read More