އުސްގެ ތަޅުމުގައި ބަހައްޓާ ފައިލިން ރެކް/ކަބަޑު ސެޓާއި އޮފީސް އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ސްޓޯރޭޖް ކަބަޑު އަދި ސަރވަރ ޑަކްޓް ޖަހައިދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 1)

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އުސްގެ ކިޔާ ގޯތީގައި ހުރި އިމާރާތް (ޚިދުމަތް 3) ، 6 (ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 1)

Read more

ޕްލޭ ސުކޫލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ޒަމާނީ ތަޢުލީމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަމީރު އަމީން ސުކޫލްގެ ބިމާއި އިމާރަތްތައް 25 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 1)

Read more

ނޮދާން އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް (އެން.އޯ.ސީ)ގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ހޯލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

(20/05/2023) ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް (20/05/2023) ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 3) ސުވާލާއި ޖަވާބު (16/05/2023)

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އުސްގެ ކިޔާ ގޯތީގައި ހުރި އިމާރާތް (ޚިދުމަތް 3) ، 6 (ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 1)

Read more