ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާން

ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ރަށްމަތިފަންނު ސަރަޙައްދުން ފުޑް ކިއޮސްކް ހިންގުމަށް (15’x25’) ، ޖުމްލަ 375 އަކަފޫޓުގެ 2 ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 4 16/04/2023) ސުވާލާއި ޖަވާބު (16/04/2023)

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

އައު ބަނދަރުގައި ސަރަޙައްދު ވަކިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޯޑުތައް ހެދުމާއި މަގު ބަންދުކުރާ އަދި ކެރޭނު ބޭނުންކުރާއިރު ބޭނުންކުރާ ބޯޑު ހެދުމާއި އައު މަސްމާރުކޭޓުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 1)

Read More