ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާން

ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ޕްލޭ ސުކޫލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ޒަމާނީ ތަޢުލީމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަމީރު އަމީން ސުކޫލްގެ ބިމާއި އިމާރަތްތައް 25 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 1 (17/01/2024) ސުވާލާއި ޖަވާބު (30/01/2024)

Read More
ޚަބަރުބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އުސްގެ ކިޔާ ގޯތީގައި ހުރި އިމާރާތް (ޚިދުމަތް 3) 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 1 (16/01/2024)

Read More
ޚަބަރުބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް، ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ޕާކު، މަސްމާރުކޭޓު، އައުޓްޑޯރ ޖިމް، އެންއޯސީ، ދަތުރުހިޔާ، ފިޔަވާލި (ދަގަނޑުގެ) އަދި ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގައި ސީސީޓީވީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 3(18/01/2024) ބީލަމާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ސުވާލުތަކާއި ޖަވާބުތައް (22/01/2024)

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ ޖާގަ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 2 (08-01-2024) އިމާރާތުގެ ކުރެހުން – ޕީޑީއެފް ފައިލް (21-01-2024) އިމާރާތުގެ ކުރެހުން – ކެޑް ފައިލް

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އުސްގެ ކިޔާ ގޯތީގައި ހުރި އިމާރާތް (ޚިދުމަތް 3) 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 1 (26/12/2023)

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ސްޓޮކް އެންޑް އެސެޓް މެނޭޖްމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 2(02/01/2024) ބީލަމާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ސުވާލާއި ޖަވާބު (31/12/2023)

Read More