ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާން

ޚަބަރުބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އުސްގެ ކިޔާ ގޯތީގައި ހުރި އިމާރާތް (ޚިދުމަތް 3) 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 1 (10/12/2023)

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ބަނދަރާއި ބޮޑުމުޙައްމަދުކަލޭފާނު ބަނދަރު، ދެމަސްމާރުކޭޓް، އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދު އަދި ދަތުރުހިޔާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 2 (19/11/2023)

Read More