ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާން

ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

“ދުޅަހެޔޮ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް 2023” ގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 3 (12/11/2023) ސުވާލާއި ޖަވާބު (07/11/2023)

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

“ކުޅުދުއްފުށި ބަށި މުބާރާތް – ހދ އަތޮޅު ލީގް 2023” ރާވާ ހިންގައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 2 (12/11/2023) ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު ބަށިބޯޅަ ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު ޓީމް ތައްޔާރުވުމުގެ ޤަވާޢިދު

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ވެހިކަލް ލިފްޓެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 1 ބީލަމާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ސުވާލާއި ޖަވާބުތައް

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވޭ ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 1 ބީލަމާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ސުވާލާއި ޖަވާބު

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް، ހެޒާރޑް މިޓިގޭޝަން އަދި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 1 ސުވާލާއި ޖަވާބު (18/10/2023) ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭން ޓީ.އޯ.އާރް (18/10/2023)

Read More