ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާން

ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން، ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން އަދި ރިސްކް ޕްރޮފައިލް އެކުލަވާލުމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

14-09-2023ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން2 14-09-2023

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ބޮޑު މުޙައްމަދު ކަލޭފާނު ބަނދަރުގައި ކަރަންޓް ކިޔޮސްކް ހެދުމާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން1 އެނެކްސްތައް ސުވާލާއި ޖަވާބު23-09-2023

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 03 އެޕާޓްމަންޓަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ފޯރުކޮށްދީ، ފާރު ރާނައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

07-09-2023ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން2 07-09-2023 ސުވާލާއި ޖަވާބު

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ހިނަވާގެއެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

(އިޞްލާޙުކުރެވިފައި) ޢިއުލާން (އިޞްލާޙުކުރެވިފައި) މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 2) ޑްރޯވިންގ ސެޓް ސުވާލާއި ޖަވާބު – 12.09.2023

Read More