ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އުސްގެ ކިޔާ ގޯތީގައި ހުރި އިމާރާތް (ޚިދުމަތް 3) ، 6 (ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 1)

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ރަށްމަތިފަންނު ސަރަޙައްދުން ފުޑް ކިއޮސްކް ހިންގުމަށް (15’x25’) ، ޖުމްލަ 375 އަކަފޫޓުގެ 2 ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 4 16/04/2023) ސުވާލާއި ޖަވާބު (16/04/2023)

Read more