އައު ބަނދަރުގައި ސަރަހައްދު ވަކިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޯޑުތައް ހެދުމާއި ލޭންޑް ސްކޭޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި މުނިސިޕަލް ސައިން ބޯޑުތައް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 2) – 05/02/2023

Read more

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް 1.5 ޓަނުގެ އޮޓޯ ގިއާ ލޮރީއެއް، ކާރެއް އަދި މިނީ ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން(އިޞްލާހު ކުރެވިފައި) އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 2) – 05/02/2023 ސުވާލާއި ޖަވާބު

Read more