ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގައި އައުޓްޑޯ 2 ވޮލީކޯޓް ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 2 – 14.08.2023 ކުރެހުން ސެޓް (ހުރިހާ މިންތަކާއިއެކު) ސުވާލާއި ޖަވާބު

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ 1.5 ޓަނުގެ އޮޓޯ ގިއާ ލޮރީއެއް، ކާރެއް އަދި މިނީ ވޭނެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން1

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭން، ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން އަދި ރިސްކް ޕްރޮފައިލް އެކުލަވާލުމާއި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އުފެއްދުމާގުޅޭ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން1

Read more

ހދ.ކުޅުދުއްފުށިގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ މަސްމާރުކޭޓާއި ބަނދަރުގެ ތޮށިގަނޑާއި ދޭތެރޭ ތަޅުންއެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން1

Read more

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް (16/07/2023) ބީލަން ފޮތް (ވާޝަން 2 16/07/2023) ސުވާލާއި ޖަވާބު (13/07/2023)

Read more