ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ބަނދަރާއި ބޮޑުމުޙައްމަދުކަލޭފާނު ބަނދަރު، ދެމަސްމާރުކޭޓް، އޮޑިއެހެލާ ސަރަހައްދު އަދި ދަތުރުހިޔާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 2 (19/11/2023)

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

“ދުޅަހެޔޮ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް 2023” ގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 3 (12/11/2023) ސުވާލާއި ޖަވާބު (07/11/2023)

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

“ކުޅުދުއްފުށި ބަށި މުބާރާތް – ހދ އަތޮޅު ލީގް 2023” ރާވާ ހިންގައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 2 (12/11/2023) ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު ބަށިބޯޅަ ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު ޓީމް ތައްޔާރުވުމުގެ ޤަވާޢިދު

Read More
ބީލަމާއިގުޅޭ އިޢުލާންޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ވެހިކަލް ލިފްޓެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޢިއުލާން އަދި މައުލޫމާތު ޝީޓް ބީލަން ފޮތް ވާޝަން 1 ބީލަމާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ސުވާލާއި ޖަވާބުތައް

Read More