އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ޢަބްދުﷲ އާދަމް

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

6527190

އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

6527174

މުޙައްމަދު ރައްޒާން

ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

6527184

ޙަސަން ޙުސައިން

ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

6527103

އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

6527162

އިމްރާން އަޙްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް

6527189

އިނާޔަތު ޢަބްދުއްލަތީފް

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527175

ރައުފާ މުޙައްމަދު

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527134

ޢަލީ އިބްރާހީމް

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527167

ނަޢީމާ ޢަލީ

ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527168

އާދަމް މުޙައްމަދު

ސާވޭޔަރ

6527154

ލުވައިޒާ އިބްރާހީމް

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527170

ޝިފާނާ ޢަބްދުއްރަޙީމް

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527177

ނަހުޒާ ޙަސަން

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527153

ޝަހީދާ ޖައުފަރު

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527149

އަޒްމީރު އާދަމް

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527102

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

6527150

ޝަކީލާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527104

ޞަފޫރާ ޙުސައިން

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527185

އާމިނަތު ފަރަހަތު

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527186

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527187

މަރްޔަމް ރަޝީދާ

ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527165

މުޙައްމަދު ހައިޝަމް ޙަމްޒާ

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6528831

ނަޞްރުﷲ ޢަލީ

އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527136

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527169

ޢަލީ ޝަރީފް އާދަމް

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527180

ބަދުރުއްނިސާ މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527181

ޢާއިޝަތު މޫސާ

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

6527182

އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

6527183

މުޙައްމަދު އާދަމް

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527164

ޝާހިދާ މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

6527188

ބަޝީރު ޔޫސުފް

ޑްރައިވަރ

މައުރޫފް އާދަމް

ޑްރައިވަރ

އަޙްމަދު ޙަސަން

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މުޙައްމަދު ޢަލީ

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޙަސަން ޢަލީ

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މިސްކިތު މުވައްޒަފުން

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަޙްމަދު އާދަމް

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޢަލީ ޙަސަން

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ދާއޫދު މުޙައްމަދު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މުޙައްމަދު ހަމްދޫން އިބްރާހިމް

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މުއްސަދު މުޙައްމަދު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޙުސައިން އަފްރާއު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަޙްމަދު ޙަސަން

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޔޫސުފް ޙަސަން

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޢަލީ މޫސާ

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މުޙައްމަދު ސަޢުދު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މުޙައްމަދު ސަމާހް ޙަސަން

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އާސިފް މުޙައްމަދު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ސައީދު މުޙައްމަދު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

ޖަލީލް ޢަލީ

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަކްރަމް އަޙްމަދު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އަޙްމަދު ޙަސަން

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

Staff ge musaara and allowance