އިދާރީ މުވައްޒަފުން

އަބްދުﷲ އާދަމް

ޑިރެކްޓަރ

6527190

އިސްމާއީލް އިބްރާހީމް

އ. ޑިރެކްޓަރ

6527174

މުޙައްމަދު ރައްޒާން

ސ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

6527184

ޙަސަން ޙުސައިން

ސ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6527104

ޢަލީ އިބްރާހީމް

ސ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

6527167

ނަޢީމާ ޢަލީ

ސ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

6527168

ޢަލީ ޝަރީފް އާދަމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6527180

އާމިނަތު ފަރަހަތު

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

6527186

ޞަފޫރާ ޙުސައިން

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

6527187

ޙަސަން މޫސާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6527103

ޝިފާނާ އަބްދުއްރަޙީމް

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

6527177

މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

6527185

ލުވައިޒާ އިބްރާހީމް

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

6527170

އިނާޔަތު އަބްދުއްލަޠީފް

މުނިސިޕަލް ސާރވިސް އޮފިސަރ

6527175

މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ސްޕަވައިޒަރ

6527169

ބަދުރުއްނިސާ މުޙައްމަދު

އ. ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

6527181

ޝާހިދާ މުޙައްމަދު

އ. މުނިސިޕަލް ސާރވިސް އޮފިސަރ

6527165

އާމިނަތު އަބްދުﷲ

އ. އެކައުންޓް އޮފިސަރ

6527183

އައިޝަތު މޫސާ

އ. އެކައުންޓް އޮފިސަރ

6527182

ޝަރީފާ މުޙައްމަދު

އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6527162

އައިޝަތު އަބްދުﷲ

އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6527173

މަރްޔަމް ރަޝީދާ

އ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

6527188

މުޙައްމަދު އާދަމް

އ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

6527164

ބަޝީރު ޔޫސުފް

ޑްރައިވަރ

މައުރޫފް އާދަމް

ޑްރައިވަރ

މުޙައްމަދު ޢަލީ

މަސައްކަތު

ޙަސަން ދާއޫދު

މެޝިން އޮޕަރޭޓަރ

އަޙްމަދު މުޙައްމަދު

މަސައްކަތު

އަޙްމަދު ޙަސަން

މަސައްކަތު

ޙަސަން ޢަލީ

މަސައްކަތު