ނަންބަރު : (IUL)266-PD/266/2024/71
-
ހަމަވާ ތާރީޚް : -

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ގެވެށި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަކުރުމާ ގުޅޭ 2

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ގެވެށި މަސައްކަތް ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ. ވީމާ ގެވެށި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން އެދެން.

ފޯމް ލިންކް: ފޯމްލިންކް

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council