ގެލަރީ

ފޮޓޯ

16 މެއި 2024
May 16 2024

ޒުވާނުންގެ ދުވަސް 2022 – ސަގާފީ މައުރަޒު

16 މެއި 2024
May 16 2024

ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވުން

16 މެއި 2024
May 16 2024

165 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހަވާލުކުރުން

16 މެއި 2024
May 16 2024

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން އެކިއެކި މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިކުުރުވައިގެން ވެލިގަނޑު ރީތިކުރުމުގެ ޕްރޮފްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

16 މެއި 2024
May 16 2024

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އޯޓިޒަމް ދުވަސް 2019

16 މެއި 2024
May 16 2024

ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތަކަށް ގުރުއަތުނެގުން

16 މެއި 2024
May 16 2024

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި، މަޢުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ މުއްސަނދިކޮށް ތާޒާކުރުމުގެ ގޮތުން 4 އަދި 5 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި ބޭއްވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

16 މެއި 2024
May 16 2024

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް ސްޓާފުން ފައިމަގުގައި އޮފީހަށް

16 މެއި 2024
May 16 2024

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާޢީލް އިބުނު މޫސާ މެންކް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ގައި

16 މެއި 2024
May 16 2024

ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް 3 ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ވީޑިއޯ

19 މެއި 2024
May 19 2024

ރައްޔިތުންގެ އަޑު ގާތުން - 13 މެއި 2024

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council