މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

Maldives Democratic Party

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބްކުރި ފުރަތަމަ މޭޔަރުގެ ޝަރަފާއެކު ތާރީޚްގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގަތް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް އަކީ 2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓާއިއެކު ހޮވުނު ބޭފުޅެކެވެ.

އެޕޮއިންޓްމެންޓަކަށް އެދިލެއްވުމަށް

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council