ވަޒީފާތައް

(IUL)266-HR/266/2024/100
09 ޖޫން 2024

ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ކައުންސިލް އޮފިސަރ

(IUL)266-HR/266/2024/102
09 ޖޫން 2024

ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ކައުންސިލް އޮފިސަރ

(IUL)266-HR/266/2024/107
ހަމަވެފައި
02 ޖޫން 2024
ހަމަވާ ތާރީޚް :09 ޖޫން 2024

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކައުންސިލް އޮފިސަރ

(IUL)266-HR/266/2024/96
27 މެއި 2024

ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

(IUL)266-HR/266/2024/79
16 މެއި 2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (އޭ2 ޝީޓު) – ކައުންސިލް އޮފިސަރ

(IUL)266-HR/266/2024/80
16 މެއި 2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (އޭ2 ޝީޓު) – އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

(IUL)266-HR/266/2024/72
15 މެއި 2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (އޭ2 ޝީޓު) – ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

(IUL)266-HR/266/2024/61
25 މާޗް 2024

ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ކައުންސިލް އޮފިސަރ

(IUL)266-HR/266/2024/47
24 މާޗް 2024

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (އޭ2 ޝީޓު) - ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

(IUL)266-HR/266/2024/55
21 މާޗް 2024

ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ކޮމްޕިޔުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council