ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

އުތުރުގެ ހިތް

އާބާދީ (ޖުމްލަ)10857
އާބާދީ (ފިރިހެން)5475
އާބާދީ (އަންހެން)5382
ގޭބިސީ2773
ބިމުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން)249

ކައުންސިލް ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ސަރުކާރު ޕްރޮޖެކްޓްތައް

ކައުންސިލް ހަރަކާތްތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023
09 ޑިސެމްބަރ 2023
December 09 2023

ކުޅުދުއްފުށީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023

ހިޔަލަ އެކްސްޕޯ 2023
12 ނޮވެމްބަރ 2023
November 12 2023

ހިޔަލަ އެކްސްޕޯ 2023

ނައިޓް މާރކެޓް 2022
30 ޑިސެމްބަރ 2022
December 30 2022

ނައިޓް މާރކެޓް 2022

ހިޔަލަ އެކްސްޕޯ 2022
12 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
September 12 2022

ހިޔަލަ އެކްސްޕޯ 2022

16 މެއި 2024
May 16 2024

ރަށްމަތިފަންނު ހުޅުވުން

16 މެއި 2024
May 16 2024

165 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހަވާލުކުރުން

16 މެއި 2024
May 16 2024

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްއިން އެކިއެކި މުއައްސަސާތައް ބައިވެރިކުުރުވައިގެން ވެލިގަނޑު ރީތިކުރުމުގެ ޕްރޮފްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

16 މެއި 2024
May 16 2024

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އޯޓިޒަމް ދުވަސް 2019

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށް [email protected] އަށް މެއިލް ކުރުން

ސިޓީ ފޮނުވުން

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރއަށް އެޑްރެސްކޮށް، ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ސިޓީއެއް ފޮނުވުން.

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރުއްވުމަށްފަހު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ހުށައެޅުން

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council