ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ

އާބާދީ (ޖުމްލަ)10857
އާބާދީ (ފިރިހެން)5475
އާބާދީ (އަންހެން)5382
ގޭބިސީ2773
ބިމުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރުން)249
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުންނާއި ސަގާފީ ގޮތުންނާއި އާދަކާދައިގެ ގޮތުން ވަރަށް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ މީހުންނަކީ ސަމާސާ މިޒާޖެއްގެ އެކުވެރި ހީވާގި މަސައްކަތްތެރި ބައެކެވެ.

ތިލަދުންމަތީގައި މީހުން އާބާދުވެ ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބިމުގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑެތި ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށި ހިމެނެއެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި 247 ހެކްޓަރު ހުރެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އޮތް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށެވެ. މުޅި ރާއްޖެއިން ތިންވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑީ ވެސް ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. ރަށުގެ ރައްވެހިންގެ ގޮތުގައި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ނިއަލަށް 10857 (ދިހަހާސް އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތެއް) މީހުން އެބަތިއްބެވެ. ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ރަށުން ލިބެން ހުރުމާއިއެކު އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ހިސާބުތަކުން މި ރަށަށް ހިޖުރަކޮށް ދިރިއުޅޭ މީހުންނާއިއެކު ކުޅުދުއްފުށީގައި ތޭރަހާހެއްހާ މީހުން މިހާރު ވެސް ދިރިއުޅެމުން ގެންދެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ އެންމެން ސިއްހީ ހިދުމަތަށް ބަރޯސާވާ ހޮސްޕިޓަލެވެ. މިއީ މާލެއިން އުތުރުގައި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ސިއްހީ ޚިދުމަތްލިބޭ ތަނެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލުން އެންމެ އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅުގެ ގިނަބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދެއެވެ. މި ރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ އިތުރުން ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްލިބޭ ކުލިނިކްތަކާއި ގިނަ ބޭސް ފިހާރަތައް މިހާރު ވެސް ހުރެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ތައުލީމީ ފުރުޞަތުތައް އެންމެ ފުޅާވެފައިވާ އެއް ރަށެވެ. މިގޮތުން ރަށުގައި ސަރުކާރުގެ ތިން ސްކޫލެއް މެދުވެރިކޮށް ފައުންޑޭޝަން ލެވެލްއިން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީއާހަމައަށް މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ތަޢުލީމް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ކެމްޕަހެއް ދަނާލާއިއެކު ހުރެއެވެ. އަދި ވިލާ ކޮލެޖާއި އެމްއައި ކޮލެޖްގެ ކެމްޕަސްތަކުގައި ގިނަ ކޯސްތަކެއް ހިންގަމުން އާދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަމިއްލަ މީހުން ހިންގާ ޕްރިސްކޫލުން ފެށިގެން ގޮސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޤްރުއާން ކްލާސްތަކާއި ޓިއުސަން ޝެންޓަރުތައް އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައި ހަބަކީ ކުޅުދުއްފުއްޓެވެ. ރަށުގައި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއާއި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުންނެވެ. އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކުގެ އެތައް ބަޔަކު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މިރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ކުޅުދުއްފުށީގައި މާލެއާއި އެ ރަށާ ދޭތެރޭ ދަތުރުކުރާ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ބޮޑެތި ކަނޑު ބޯޓުފަހަރު އޮވެއެވެ. ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިން އޮޕަރޭޓްކުރާ މި ބޯޓްތަކުން މި ރަށަށާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ގިނަ މުދާ މާލެއިން ގެނައުމުގެ އިތުރުން އެ ނެޓްވޯކްތެރެއިން ގިނަބަޔަކު މާލެ ގޮސް އައިސް ހަދައެވެ. މިރަށުގައި ލޯކަލް ދެ ބަނދަރާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަނޑުގެ ބަނދަރެއް އޮވެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށީ 2018 ވަނަ އަހަރެވެ. މި ރަށުން ވައިގެމަގުން މާލެ ދަތުރު ކުރެވެން ފެށުމާއިއެކު އެ ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު އަންނަނީ އެކަމުގެ ފަސޭހަތައް ލިބިގަންނަމުންނެވެ. އަދި އެ ވައިގެ ބަނދަރު ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް ލިބިގެންދިޔަ ފަސޭހައަކަށެވެ.

މި ރަށުގައި މިހާރު އެންމެ ފުޅާކޮށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިއާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އިތުރުން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ހިމެނެއެވެ.

ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ކުޅުދުއްފުށީގައި މިހާރު ވެސް ސަރަހައްދީ ގިނަ މަރުކަޒުތަކެއް ހުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މަރުކަޒާއި، އެސްޓީއޯ ރީޖަނަލް ފިހާރައާއި ކަސްޓަމްސް އޮފީހާއި މީރާގެ އޮފީހަކާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ބްރާންޗެއްގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ބްރާންޗެއް ހުރެއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޒޯން ސްޓޭޑިއަމެއް ވަނީ ތަރައްޤީ ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ރަށުގައި ބޮޑު ދެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އޮވެއެވެ. އަދި ބެޑްމިންޓަން އެރީނާއަކާއި ސްވިމިން ޓްރެކެއް ވެސް ވަނީ އަޅާފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބިފައިވާ ހާއްސަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ރަށުގައި އޮންނަ ބޮޑު މަށި ކުޅި ހިމެނެއެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި އޮތް ހަމައެކަނި މަށި ކުޅިއެވެ. ވަށައިގެން ބްރެވި ގަސްތައް ހެދިފައި އޮންނަ މި ކުޅިއަކީ ގުދުރަތީ ހިތްގައިމުކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ލިބިފައިވާ ތަނެކެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ މަސައްކަތްތެރި ހީވާގި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި މިހާރު ވެސް ރާވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި އޮޑިދޯނި ބަނުންފަދަ މަސައްކަތްތައް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މަޝްހޫރު ކަނބުރުވެރި މަސައްކަތް އެ ރަށުގައި އަދި ވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކަނބަލުންނަކީ ވެސް ނިކަން މުރާލި ބައެކެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ މި ރަށުގެ އަންހެން ވެރިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުން އަންނަ އެއް މަސައްކަތަކީ ރޯނު ވެށުމެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް މި ރަށުގައި އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޅި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު ކުޅުދުއްފުށީ ހާލު ފޮޅިއާއި ފަތުލި ހަކުރާއި މަސްބޮނޑި ފަދަ އުފެއްދުންތަކަކީ މި ރަށުގެ ހީވާގި ކަނބަލުންގެ އުފެއްދުންތަކެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ މީހުންނަކީ އެ މީހުންގެ ސަގާފަތްތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ކުރީ ޒަމާނުއްސުރެ އެ ރަށުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މަށިމާލި ޕެރޭޑާއި ހިއްޗަށް ވަޑައިގަތުމުގެ އިތުރުން ދަމު ހިނގުންފަދަ ހަރަކާތްތައް އެކި އީދުތަކާއި ގުޅުވައިގެން މިހާރު ވެސް މި ރަށުގައި ކުރިއަށްދެއެވެ.

ޑައިރެކްޓަރީ

6528801ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ
6528864ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
6528149ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް
6528851ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
6528118އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކުޅުދުއްފުށި
3322001ކުޅުދުއްފުށީ ކަސްޓަމްސް
6528156މޯލްޑިވްސް އިމިގުރޭޝަން ނޯތު ރީޖަނަލް އޮފީސް
6527159ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސް
9990250ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
6528277ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސަސް ސެންޓަރ
6528832ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
6528250ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީސް ކުޅުދުއްފުށި
6528813ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ކުޅުދުއްފުށީ ބުރާންޗް
6528111މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ކުޅުދުއްފުށީ ބުރާންޗް
6528865ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯސްޓް އޮފީސް
6528340މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
7917089ބިޒުނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރ
6520003ދިރާގު
9621929އުރީދޫ
6528295އެމް.ޑީބުލިއު.އެސް.ސީ ކުޅުދުއްފުށި
7933388އައިލެންޑް ބެވަރޭޖް މޯލްޑިވްސް
6520200ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް
6528817ހދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު
6528815ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
6528041އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
6527761އެމް.އެން.ޔޫ ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް
3348249އޮޑިޓް އޮފީސް
3012578އެސްޓީއޯ ކުޅުދުއްފުށި ފިހާރަ
6528849ކުޅުދުއްފުށީ ބުރާންޗް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
7796159ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމް
9179017ރެޑްކްރެސެންޓް

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council