ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

172 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޖުމްލަ
35000ރ އިން ދަށުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
(IUL)266-PR/266/2024/131
09 ޖުލައި 2024Jul 09, 2024

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި އެވޯޑުކޮށްފައިވާ 35000 އިން ދަށުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

ހަމަވެފައި
ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/125
26 ޖޫން 2024Jun 26, 2024

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ބެންޗް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ހަމަވެފައި
ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/122
25 ޖޫން 2024Jun 25, 2024

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕްލާންޓް ނަރސަރީއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި، ތަން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

35،000ރ އިން މަތީގެ އެވާރޑް ކުރެވިފައިވާ ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
(IUL)266-PR/266/2024/118
23 ޖޫން 2024Jun 23, 2024

35،000ރ އިން މަތީގެ އެވާރޑް ކުރެވިފައިވާ ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ހަމަވެފައި
ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/120
23 ޖޫން 2024Jun 23, 2024

ޖީ.އެން.އެސް.އެސް. ރިސީވަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ ވޭރިއޭޝަން
(IUL)266-PR/266/2024/117
12 ޖޫން 2024Jun 12, 2024

އެއްބަސްވުމަށް ވޭރިއޭޝަން ގެނައުން

ހަމަވެފައި
ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/114
12 ޖޫން 2024Jun 12, 2024

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ބެރިކޭޑް، ޓްރެފިކް ކޯން އަދި މަސައްކަތްކުރާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

35000ރ އިން ދަށުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
(IUL)266-PR/266/2024/113
10 ޖޫން 2024Jun 10, 2024

2024 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގައި އެވޯޑުކޮށްފައިވާ 35000 އިން ދަށުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

35،000ރ އިން މަތީގެ އެވާރޑް ކުރެވިފައިވާ ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
Number (IUL)266-PR/266/2024/112
10 ޖޫން 2024Jun 10, 2024

35،000ރ އިން މަތީގެ އެވާރޑް ކުރެވިފައިވާ ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ހަމަވެފައި
ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/109
05 ޖޫން 2024Jun 05, 2024

ޖީ.އެން.އެސް.އެސް. ރިސީވަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council