ޕްރޮކިއުމަންޓްތައް

169 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޖުމްލަ
ކުރިއަށްދަނީ
ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/120
23 ޖޫން 2024Jun 23, 2024

ޖީ.އެން.އެސް.އެސް. ރިސީވަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

35،000ރ އިން މަތީގެ އެވާރޑް ކުރެވިފައިވާ ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
(IUL)266-PR/266/2024/118
23 ޖޫން 2024Jun 23, 2024

35،000ރ އިން މަތީގެ އެވާރޑް ކުރެވިފައިވާ ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ކުރިއަށްދަނީ
ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/114
12 ޖޫން 2024Jun 12, 2024

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ބެރިކޭޑް، ޓްރެފިކް ކޯން އަދި މަސައްކަތްކުރާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ ވޭރިއޭޝަން
(IUL)266-PR/266/2024/117
12 ޖޫން 2024Jun 12, 2024

އެއްބަސްވުމަށް ވޭރިއޭޝަން ގެނައުން

35000ރ އިން ދަށުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
(IUL)266-PR/266/2024/113
10 ޖޫން 2024Jun 10, 2024

2024 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގައި އެވޯޑުކޮށްފައިވާ 35000 އިން ދަށުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

35،000ރ އިން މަތީގެ އެވާރޑް ކުރެވިފައިވާ ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
Number (IUL)266-PR/266/2024/112
10 ޖޫން 2024Jun 10, 2024

35،000ރ އިން މަތީގެ އެވާރޑް ކުރެވިފައިވާ ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ހަމަވެފައި
ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/109
05 ޖޫން 2024Jun 05, 2024

ޖީ.އެން.އެސް.އެސް. ރިސީވަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ހަމަވެފައި
ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/108
03 ޖޫން 2024Jun 03, 2024

ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގައި އައުޓްޑޯ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ހަމަވެފައި
ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/104
27 މެއި 2024May 27, 2024

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ސްކިޑް ލޯޑަރެއް، ޑަމްޕް ޓްރަކެއް އަދި އެކްސްކަވޭޓަރެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ހަމަވެފައި
ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/103
23 މެއި 2024May 23, 2024

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ރޯޑް ސްވީޕަރެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council