ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް

އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ
28 މެއި 2024May 28, 2024

28 މެއި 2024 - ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 154 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
28 މެއި 2024May 28, 2024

28 މެއި 2024 - ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 154 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
22 މެއި 2024May 22, 2024

22 މެއި 2024 - ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 153 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ
22 މެއި 2024May 22, 2024

22 މެއި 2024 - ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 153 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ
15 މެއި 2024May 15, 2024

15 މެއި 2024 - ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 152 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ
15 މެއި 2024May 15, 2024

15 މެއި 2024– 4 ވަނަ ދައުރުގެ 152 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
15 މެއި 2024May 15, 2024

15 މެއި 2024 - ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 152 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
09 މެއި 2024May 09, 2024

09 މެއި 2024 - ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 151 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ އެޖެންޑާ
09 މެއި 2024May 09, 2024

09 މެއި 2024 - ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 151 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ

އާންމު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ
09 މެއި 2024May 09, 2024

09 މެއި 2024– 4 ވަނަ ދައުރުގެ 151 ވަނަ ބައްދަލުވުން

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council