ފަހުގެ އިޢުލާންތައް

ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/120
23 ޖޫން 2024
June 23, 2024

ޖީ.އެން.އެސް.އެސް. ރިސީވަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/114
12 ޖޫން 2024
June 12, 2024

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ބެރިކޭޑް، ޓްރެފިކް ކޯން އަދި މަސައްކަތްކުރާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/109
05 ޖޫން 2024
June 05, 2024

ޖީ.އެން.އެސް.އެސް. ރިސީވަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/108
03 ޖޫން 2024
June 03, 2024

ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމްގައި އައުޓްޑޯ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
(IUL)266-HR/266/2024/107
02 ޖޫން 2024
June 02, 2024

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކައުންސިލް އޮފިސަރ

ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/104
27 މެއި 2024
May 27, 2024

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ސްކިޑް ލޯޑަރެއް، ޑަމްޕް ޓްރަކެއް އަދި އެކްސްކަވޭޓަރެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/103
23 މެއި 2024
May 23, 2024

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ރޯޑް ސްވީޕަރެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ބީލަންތައް
(IUL)266-PR/266/2024/101
21 މެއި 2024
May 21, 2024

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވޭ ޚާއްޞަ ހަފްލާ ރާވާ ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާންތައް

19އިޢުލާން ގުމްލަ
(IUL)266-PD/266/2024/71
17 އޭޕްރިލް 2024April 17, 2024

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ގެވެށި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު އަދާހަމަކުރުމާ ގުޅޭ 2

(IUL)266-PD/266/2024/64
27 މާޗް 2024March 27, 2024

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

(IUL)266-PR/266/2024/57
14 މާޗް 2024March 14, 2024
ހަމަވާ ތާރީޚް :26 މާޗް 2024Due date : March 26, 2024

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސާރވިސް ޕޯޓަލް ޑިޒައިންކޮށް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

1
25 ފެބްރުއަރީ 2024February 25, 2024

ކަނބަލުންގެ މަސްރޭސް 2024 (އިސްލާޙުކުރެވިފައި 25/02/2024)

(IUL)266-SECE/266/2024/39
21 ފެބްރުއަރީ 2024February 21, 2024
ހަމަވާ ތާރީޚް :10 މާޗް 2024Due date : March 10, 2024

ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

(IUL)266-A/266/2024/36
13 ފެބްރުއަރީ 2024February 13, 2024

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 2024 – އިއުލާން

(IUL)266-SECE/266/2024/10
11 ޖަނަވަރީ 2024January 11, 2024

ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައިވާ ބިލިއާޑް ރޫމް އަދި ޓޭބަލް ޓެނިސް ރޫމް ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ

(IUL)266-A/266/2024/278
12 ޑިސެމްބަރ 2023December 12, 2023
ހަމަވާ ތާރީޚް :21 ޑިސެމްބަރ 2023Due date : December 21, 2023

ނީލަން ކިޔުން

(IUL)266-A/266/2023/253
15 ނޮވެމްބަރ 2023November 15, 2023

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 2023 Page 1 / 2Zoom 100%

(IUL)266-A/266/2023/156
10 ޖުލައި 2023July 10, 2023

2023 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން ޖުލައި މަހު ބައްދަލުކުރާ ބައްދަލުވުން

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council