ނަންބަރު : (IUL)266-PD/266/2024/64
-
ހަމަވާ ތާރީޚް : -

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ އެއްވެސް މެމްބަރެއް ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭނަމަ މި ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް، އެ ބިދޭސީއަކަށް ވަޒީފާދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވަން.

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު: https://rb.gy/ls1ao7

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް:

6527123

[email protected]

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council