ނަންބަރު : (IUL)266-A/266/2024/130
-
ހަމަވާ ތާރީޚް : -

ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 2024 – އިއުލާން (23 ޖުލައި 2024)

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު 107 ވަނަ މާއްދާގަ ލާޒިމުކުރާ ރައްޔިތުންނަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޖުލައި މަހުގެ ބައްދަލުކުރާ ބައްދަލުވުން.

ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭ ތަން: އެން.އޯ.ސީ ކޮންފަރެންސް ހޯލް

ތާރީޚް: 23 ޖުލައި 2024 އަންގާރަ ދުވަސް

ގަޑި: 20:45

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council