ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
ނަންބަރު : 155

05 ޖޫން 2024 - ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 155 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council