ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
ނަންބަރު : 158

03 ޖުލައި 2024 - ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 158 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުންތައް

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council