14 މެއި 2024
ނަންބަރ : (IUL)266-PR/266/2024/90

1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދުގެ ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރަންވީ ސުންގަޑިއީމެއިލް :[email protected]
09 މެއި 202410:30
ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ސުންގަޑި
22 މެއި 202410:30
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
23 މެއި 202410:30

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council