19 މެއި 2024
ނަންބަރ : (IUL)266-PR/266/2024/95

ނޯރދާން އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް ސާފުކޮށް ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރަންވީ ސުންގަޑިއީމެއިލް :[email protected]
27 މެއި 202410:30
ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ސުންގަޑި
28 މެއި 202410:30
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
29 މެއި 202410:30

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council