19 މެއި 2024
ނަންބަރ : (IUL)266-PR/266/2024/91

"ކުޅުދުއްފުށި ޗެންޕިއަންޝިޕް 2024" ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރާވާ ހިންގައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރަންވީ ސުންގަޑިއީމެއިލް :[email protected]
20 މެއި 202411:00
ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ސުންގަޑި
28 މެއި 202411:00
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
29 މެއި 202411:00

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council