21 މެއި 2024
ނަންބަރ : (IUL)266-PR/266/2024/101

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވޭ ޚާއްޞަ ހަފްލާ ރާވާ ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރަންވީ ސުންގަޑިއީމެއިލް :[email protected]
26 މެއި 202410:30
ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ސުންގަޑި
29 މެއި 202410:30
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
30 މެއި 202410:30

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council