23 މެއި 2024
ނަންބަރ : (IUL)266-PR/266/2024/103

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ރޯޑް ސްވީޕަރެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރަންވީ ސުންގަޑިއީމެއިލް :[email protected]
10 ޖޫން 202410:30
ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ސުންގަޑި
11 ޖޫން 202410:30
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
12 ޖޫން 202410:30

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council