27 މެއި 2024
ނަންބަރ : (IUL)266-PR/266/2024/104

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ސްކިޑް ލޯޑަރެއް، ޑަމްޕް ޓްރަކެއް އަދި އެކްސްކަވޭޓަރެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރަންވީ ސުންގަޑިއީމެއިލް :[email protected]
10 ޖޫން 202411:00
ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ސުންގަޑި
11 ޖޫން 202411:00
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
12 ޖޫން 202411:00

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council