12 ޖޫން 2024
ނަންބަރ : (IUL)266-PR/266/2024/114

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ބެރިކޭޑް، ޓްރެފިކް ކޯން އަދި މަސައްކަތްކުރާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރަންވީ ސުންގަޑިއީމެއިލް :[email protected]
30 ޖޫން 202410:30
ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ސުންގަޑި
01 ޖުލައި 202410:30
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
02 ޖުލައި 202410:30

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council