23 ޖޫން 2024
ނަންބަރ : (IUL)266-PR/266/2024/120

ޖީ.އެން.އެސް.އެސް. ރިސީވަރ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރަންވީ ސުންގަޑިއީމެއިލް :[email protected]
-
ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ސުންގަޑި
30 ޖޫން 202410:30
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
01 ޖުލައި 202410:30

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council