25 ޖޫން 2024
ނަންބަރ : (IUL)266-PR/266/2024/122

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕްލާންޓް ނަރސަރީއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި، ތަން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރަންވީ ސުންގަޑިއީމެއިލް :[email protected]
04 ޖުލައި 202410:30
ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ސުންގަޑި
08 ޖުލައި 202410:30
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
09 ޖުލައި 202410:30

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council