26 ޖޫން 2024
ނަންބަރ : (IUL)266-PR/266/2024/125

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ބެންޗް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރަންވީ ސުންގަޑިއީމެއިލް :[email protected]
08 ޖުލައި 202410:30
ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ސުންގަޑި
09 ޖުލައި 202410:30
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން
10 ޖުލައި 202410:30

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council