09 ޖުލައި 2024
ނަންބަރ : (IUL)266-PR/266/2024/131

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި އެވޯޑުކޮށްފައިވާ 35000 އިން ދަށުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council