ވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ވޭވްލެންތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް ޑިޒައިންކޮށް ބީ.އޯ.ކިއު ހެދުން

ކުރިއަށް ދާ ހިސާބު99
އަގު403,292.09
ފެށި ތާރީޚް16 ޖޫން 2023
ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ28 ޑިސެމްބަރ 2024

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council