ރިޕޯޓްތައް

03 މެއި 2023May 03, 2023
ބަޖެޓް ރިޕޯރޓް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

03 މެއި 2023May 03, 2023
ބަޖެޓް ރިޕޯރޓް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

07 މާޗް 2023Mar 07, 2023
ބަޖެޓް ރިޕޯރޓް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

08 ފެބްރުއަރީ 2023Feb 08, 2023
ބަޖެޓް ރިޕޯރޓް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

29 ޖަނަވަރީ 2023Jan 29, 2023
ބަޖެޓް ރިޕޯރޓް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ބަޖެޓް

09 ޖަނަވަރީ 2023Jan 09, 2023
ބަޖެޓް ރިޕޯރޓް

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

04 ޑިސެމްބަރ 2022Dec 04, 2022
ބަޖެޓް ރިޕޯރޓް

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

11 ނޮވެމްބަރ 2022Nov 11, 2022
ބަޖެޓް ރިޕޯރޓް

2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

10 އޮކްޓޯބަރ 2022Oct 10, 2022
ބަޖެޓް ރިޕޯރޓް

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2022Sep 14, 2022
ބަޖެޓް ރިޕޯރޓް

2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ރިޕޯޓްތައް

All Rights Reserved (c) 2023

kulhudhuffushi city council